การขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

สถานทูตออสเตรีย เปลี่ยนแปลงระบบการยื่นวีซ่า ผู้มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรีย ต้องมาโชว์ตัว ณ. สถานทูตทุกท่าน
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรีย
1. ใบคำร้องที่กรอกเป็นตัวพิมพ์ หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริงและผู้ร้องได้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
2. เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแนบในการร้องขอ
2.1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากมี พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าประเทศในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่  ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2.2  รูปถ่ายสีขนาด 2นิ้ว เหมือนกัน 2 รูป และควรถ่ายมาไม่เกิน 6เดือน ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
2.3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
ผู้เดินทางมีสถานะภาพแต่งงาน เพิ่ม สำเนาทะเบียนสมรสผู้เดินทางมีสถานะภาพ หย่า  เพิ่ม สำเนาหย่าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปี เพิ่ม สำเนาสูติบัตร
2.4. หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้
หนังสือรับรองการทำงานประจำจากนายจ้างหนังสือรับรองการให้ลาหยุดงานของนายจ้าง ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
ผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ แต่มิได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของบริษัทฯ ให้เตรียมหนังสือรับรองการทำงาน
2.5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง และหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificated)  ให้ปรับเล่มเป็นเดือนปัจจุบัน
สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณีควรเลือกบัญชี ที่มีการไหลเวียนเงิน เข้า- ออก สม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก
 เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เดินทาง มีฐานะการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
กรณีที่บริษัทฯ ของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหม
นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-2.5 แล้ว ทางบริษัฯ จะต้องออกจดหมายอีกฉบับหนึ่งเพื่อแสดงความรับผิด
ชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของผู้เดินทาง โดยระบุชื่อผู้เดินทางทั้งหมดและเหตุผลที่ในการเดินทางมาในจดหมายด้วย
ผู้เดินทางเป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา พร้อมสำเนา บัตร
ประจำตัวนักเรียน / นักศึกษาด้วย
2.6. ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา/มารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากท่านใดท่านหนึ่ง ที่ไม่ได้ร่วมเดินทาง โดยไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ. ที่ว่าการเขตอำเภอ โดยมีนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ / ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20ปี เดินทางคนเดียว จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์
อักษรของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง และหลักฐานการเป็นบิดามารดา (สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร
การยกเลิกการเดินทางภายหลังได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯตัวแทนขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูต
2.7. หลักฐานการรับรองเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม)
เรายินดีออกใบรับรองการจองที่พัก ให้กับผู้ที่ประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวกับเราเท่านั้นการเดินทางท่องเที่ยวในหลายประเทศ ให้แสดงหนังสือรับรองการจอง การเดินทางในกลุ่มประเทศ
เชงเก้น ซึ่งระบุเส้นทางการเดินทาง และการจองที่พักสำหรับการเดินทางทั้งหมด
2.8. หลักฐานด้านยานพาหนะสำหรับการเดินทางไปและกับใบจองเที่ยวบิน
เรายินดีออกใบจองเที่ยวบินให้กับทุำำกท่าน เฉพาะกับผู้ที่ประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวกับเราเท่านั้นการขอวีซ่าไม่ต้องแสดงบัตรโดยสารเครื่องบิน
 2. 9. สถานทูตรับยื่นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ในเวลา 8.00-12.00 เท่านั้น  20-30 ท่านต่อวัน / ใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 2สัปดาห์ (10 วันทำการ)
Advertisements

4 thoughts on “การขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

 1. Miss Kamonmat Trakoonmahakuson

  Please . call me back . i want to go Austria with my husband from Austrian man he has condo in Austria and then i want you call me with Deuthsch languange with my husband because he want to know more about visa Austria and then i have study masters degrees at Ramkhamhaeng University Bangkok Thailand

  Reply
  1. Aii Post author

   Sorry for lated reply, I have many round trip at the same time and I’m not at home, if you need more info contact be e-mail kah..

   Reply
 2. Miss Kamonmat Trakoonmahakuson

  Excuseme, sir Now i am study at Stamford University .Later i want to fly to Austria when i already mylife in Thailand .I hope we are well together for visa Austria.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s