Schönbrunn

Schönbrunn พระราชวังเชินบรูนน์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของเวียนนา ประกอบด้วยตัวปราสาท, สวนสัตว์ และอุทยาน ในปี คศ. 1996 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ ณ.ที่ราชวังแห่งนี้ เป็นสถานที่ประสูติ เติบโต และสวรรคต (ค.ศ. 1848-1916) ของกษัตริย์ องค์สำคัญของออสเตรีย พระเจ้าฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef) พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ เมื่อพระชนมายุได้้เพียง 18 พรรษา และครองราชย์นานถึง 68 ปี ที่นี่จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวของพระองค์ และพระมเหสี พระนางอลิซาเบธ หรือ ซีซี (Sisi) มากมาย ตัวปราสาทสวยงาม หรูหรา สร้างขึ้นโดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซาย ของฝรั่งเศส  มีห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง ปัจจุบันเปิดให้เข้าชม 40 ห้อง ที่พระนางมาเรีย เทเรเซีย ทรงโปรดให้ปรับปรุงเป็นพระราชวังฤดูร้อน ส่วนของอุทยานมีเนื้อที่กว้างขวาง ประกอบด้วย น้ำพุ อาคารโรมันจำลอง รูปปั้นหินแกะสลัก อาคารด้านหลังสุด ของอุทยาน มีชื่อว่าโกลเรียตต์ (Gloriette) อยู่บนยอดเนิน ณ.ตรงนี้สามารถ มองเห็นวิวอันสวยงามของเมืองเวียนนา ตัวอาคารประกอบด้วยมีซุ้มโค้ง 11 ซุ้ม ยอดบนสุดของอาคารมีสัญลักษณ์ของราชวงศ์แฮบส์บวร์ก  คือ รูปนกอินทรีเหยียบลูกโลก  และด้านขวาของอุทยานเป็นสวนสัตว์เวียนนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s